20 oct. 2007

Huyo...

Huyo
cierto
tuerto
suyo.


Cuyo
huerto
yerto
tuyo.


Mata
toda
flora.


Trata,
poda
dora.Diosa(E.M.R)

No hay comentarios: